Höstmöte 2023

Pargas Gaming Community rf:s medlemmar kallas till föreningens höstmöte lördagen den 18.11.2023 kl. 14:00.

På mötet behandlas höstmötesärenden enligt föreningens stadgar 12 §:

 1. Mötet öppnas
 2. Val av ordförande, vice ordförande, sekreterare, två protokolljusterare och två rösträknare för mötet
 3. Mötets laglighet och beslutförhet konstateras
 4. Föredragningslistan för mötet godkänns
 5. Verksamhetsplanen, budgeten samt anslutnings- och medlemsavgifternas storlek för följande kalenderår fastställs
 6. Val av styrelseordförande för följande kalenderår
 7. Val av 2-6 ordinarie styrelsemedlemmar för de två följande kalenderåren
 8. Val av en ordinarie verksamhetsgranskare och en suppleant för denna för följande kalenderår
 9. Behandlas övriga i möteskallelsen nämnda ärenden
 10. Behandlas till styrelsen inlämnade motioner
 11. Mötet avslutas

Mötet hålls som hybridmöte med möjlighet att delta fysiskt i Bergvalla, eller på distans via Google Meet. Deltagande förutsätter förhandsanmälan senast den 17.11.2023.

Eventuella ärenden som föreningens medlemmar vill att behandlas på mötet (s.k. motioner) kan skickas till föreningens styrelse per e-post (pargas@pargas.net) senast den 11.11.2023.

Välkommen med!

Styrelsen
Pargas Gaming Community rf