Vårmöte 2023

Pargas Gaming Community rf:s medlemmar kallas till föreningens vårmöte lördagen den 27.5.2023 kl. 14:00.

På mötet behandlas vårmötesärenden enligt föreningens stadgar 12 §:

  1. Mötet öppnas
  2. Val av ordförande, vice ordförande, sekreterare, två protokolljusterare och två rösträknare för mötet
  3. Mötets laglighet och beslutförhet konstateras
  4. Föredragningslistan för mötet godkänns
  5. Verksamhetsberättelsen, bokslutet och verksamhetsgranskarens utlåtande för åren 2021-2022* presenteras
  6. Besluts om fastställande av verksamhetsberättelsen och bokslutet för åren 2021-2022*
  7. Besluts om beviljande av ansvarsfrihet till styrelsen och andra redovisningsskyldiga för åren 2021-2022*
  8. Behandlas övriga i möteskallelsen nämnda ärenden
  9. Behandlas till styrelsen inlämnade motioner
  10. Mötet avslutas

*) Notera att under punkterna 5-7 förutom år 2022 även behandlas motsvarande ärenden för verksamhetsåret 2021. (Handlingarna för år 2021 borde ursprungligen ha behandlats på vårmötet 2022, som aldrig blev av.)

Mötet hålls som hybridmöte med möjlighet att delta fysiskt i Bergvalla, eller på distans via Google Meet. Deltagande förutsätter förhandsanmälan senast den 26.5.2023.

Eventuella ärenden som föreningens medlemmar vill att behandlas på mötet (s.k. motioner) kan skickas till föreningens styrelse per e-post (pargas@pargas.net) senast den 20.5.2023.

Välkommen med!

Styrelsen
Pargas Gaming Community rf