Vårmöte 2019

Pargas Gaming Community rf:s medlemmar kallas till föreningens vårmöte, som hålls i Bergvalla om två veckor, tisdagen den 26.3 kl. 19:00. På mötet behandlas stadgeenliga ärenden:

  1. Mötet öppnas
  2. Val av ordförande, vice ordförande, sekreterare, två protokolljusterare och två rösträknare för mötet
  3. Mötets laglighet och beslutförhet konstateras
  4. Föredragningslistan för mötet godkänns
  5. Verksamhetsberättelsen, bokslutet och verksamhetsgranskarens utlåtande presenteras
  6. Besluts om fastställande av verksamhetsberättelsen och bokslutet
  7. Besluts om beviljande av ansvarsfrihet till styrelsen och andra redovisningsskyldiga
  8. Behandlas övriga i möteskallelsen nämnda ärenden
  9. Behandlas till styrelsen inlämnade motioner
  10. Mötet avslutas

Kom alltså gärna med om du vill höra närmare vad föreningen har sysslat med under fjolåret. Alla är välkomna, såväl medlemmar som utomstående!

Eventuella ärenden som medlemmar vill att mötet ska behandla (s.k. motioner) kan skickas till styrelsen per e-post (pargas@pargas.net) senast en vecka innan mötet.

Anmäl ditt deltagande senast måndagen 25.3 så vi vet hur många som kommer. Tack på förhand!

Tony Karlsson
Ordförande