Stadgar för Pargas Gaming Community rf

Antagna genom enhälligt föreningsbeslut den 1.2.2014.

1 §
Namn, hemort, språk och obundenhet

Föreningens namn är Pargas Gaming Community rf och dess inofficiella förkortning är PGC. Föreningens hemort är Pargas och föreningens språk är svenska. Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden.

2 §
Syfte och verksamhetsformer

Föreningens syfte är att främja och utveckla intresset för informations- och kommunikationsteknik som hobby och fritidssysselsättning. Dessutom vill föreningen erbjuda och möjliggöra rekreation och social samvaro i en trygg och trivsam miljö, med möjlighet att skapa och upprätthålla sociala färdigheter och kontakter kring gemensamma intressen. Föreningens primära fokus ligger på datorspel och e-sport. Verksamheten riktar sig främst till ungdomar.

Föreningen fullföljer sitt syfte genom att arrangera och stöda IT- och datorspelsrelaterade möten, sammankomster, tillställningar, evenemang och övriga fritidsaktiviteter. Föreningen strävar till att skapa och upprätthålla kontakter till och samarbeta med andra föreningar och organisationer med liknande målsättningar eller verksamhetsformer. Föreningen kan även bevaka sina medlemmars gemensamma intressen och genom aktiv diskussion delta i den samhällspolitiska debatten.

För att stöda sin verksamhet kan föreningen uppbära medlems- och deltagaravgifter, ta emot understöd, donationer och testamenten samt äga fast och lös egendom. Föreningen kan även ordna lotterier och penninginsamlingar efter att ha erhållit behövligt tillstånd.

3 §
Medlemskap i Åbolands Ungdomsförbund ÅUF rf

Föreningen är medlem i Åbolands Ungdomsförbund ÅUF rf.

Som föreningens röstberättigade ombud vid Åbolands Ungdomsförbund ÅUF rf:s förbundsmöten fungerar styrelsens ordförande och vice ordförande. Då ordförande eller vice ordförande meddelar förhinder kan föreningens styrelse inom sig utse annan ordinarie styrelsemedlem att fungera som ombud i dennas ställe.

Vid ändring av dessa stadgar ska Åbolands Ungdomsförbund ÅUF rf delges de nya stadgarna.

4 §
Medlemmar

Såsom föreningens ordinarie medlem kan godkännas en person som antar föreningens syfte. Såsom understödande medlem kan godkännas en privatperson eller en sammanslutning med rättshandlingsförmåga som vill stöda föreningens syfte och verksamhet. Ordinarie medlemmar och understödande medlemmar godkänns av föreningens styrelse på ansökan.

5 §
Utträde och uteslutning av medlem

En medlem har rätt att utträda ur föreningen genom att skriftligen anmäla detta hos föreningens styrelse eller dess ordförande, eller genom att vid föreningens möte anmäla detta för anteckning i protokollet. Utträde ur föreningen blir gällande vid ingången av följande kalenderår.

Medlem som har underlåtit att betala en fastställd medlemsavgift under minst två på varandra följande kalenderår kan anses ha utträtt ur föreningen och kan på beslut av styrelsen utan dröjsmål uteslutas ur föreningen.

Styrelsen kan även utesluta en medlem som på annat sätt har underlåtit att fullgöra de förpliktelser som han genom sitt inträde i föreningen har åtagit sig, eller som genom sitt beteende inom eller utom föreningen avsevärt har skadat denna, eller som inte längre uppfyller de villkor för medlemskap som nämns i lag eller i föreningens stadgar.

6 §
Anslutnings- och medlemsavgifter

Höstmötet beslutar om storleken av den anslutningsavgift och årliga medlemsavgift som uppbärs hos de ordinarie medlemmarna och de understödande medlemmarna skilt för sig.

7 §
Styrelse

Föreningens angelägenheter sköts av en styrelse bestående av en ordförande och 4-12 ordinarie styrelsemedlemmar. Styrelsens ordförande väljs för ett kalenderår i sänder, dess övriga medlemmar för två kalenderår. Av dessa avgår hälften årligen, första gången enligt lottning, sedan enligt tur.

Styrelsen väljer inom sig en vice ordförande och kassör samt inom eller utom sig en sekreterare och andra nödvändiga funktionärer. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande, eller då han har förhinder på kallelse av vice ordförande, då de anser att det behövs, eller då minst hälften av styrelsemedlemmarna så kräver. Styrelsen är beslutför när minst hälften av dess medlemmar, ordföranden eller vice ordföranden medräknade, är närvarande. Omröstningarna avgörs med enkel majoritet. Om rösterna faller jämnt avgör ordförandes röst, vid val avgör emellertid lotten.

8 §
Namntecknare

Föreningens namn tecknas av styrelsens ordförande, vice ordförande eller kassör, var för sig.

9 §
Räkenskapsperiod och verksamhetsgranskning

Föreningens räkenskapsperiod är ett kalenderår. Bokslutet jämte nödvändiga handlingar och styrelsens verksamhetsberättelse ska överlämnas till verksamhetsgranskaren senast tre veckor före vårmötet. Verksamhetsgranskaren ska ge sitt utlåtande skriftligen till styrelsen senast en vecka före vårmötet. Mandatperioden för den ordinarie verksamhetsgranskaren och dennas suppleant är ett kalenderår.

10 §
Föreningsmöten

Föreningen håller två ordinarie möten om året. Föreningens vårmöte hålls under tiden januari-mars och höstmöte under tiden september-november på en av styrelsen fastställd dag. Extra möte hålls då föreningens möte så beslutar, eller då styrelsen anser att det finns skäl därtill, eller då minst en tiondedel (1/10) av föreningens röstberättigade medlemmar skriftligen kräver det av styrelsen för ett särskilt angivet ärende. Mötet ska hållas inom 30 dagar från den tidpunkt då kravet på mötet framställts hos styrelsen.

Vid föreningens möten har varje ordinarie medlem som har fyllt 15 år en röst. En understödande medlem har vid föreningens möten rätt att närvara som observatör med yttrande- men inte rösträtt.

Då styrelsen eller föreningens möte så beslutar är deltagande i föreningens möte också möjligt på distans genom datakommunikation eller med något annat tekniskt hjälpmedel. Om sådan möjlighet ska nämnas i möteskallelsen.

Som mötets beslut gäller, om inte något annat bestäms i stadgarna, den åsikt som har understötts av mer än hälften av de avgivna rösterna. Om rösterna faller jämnt avgör mötesordförandes röst, vid val avgör emellertid lotten.

11 §
Kallelse till föreningsmöten

Styrelsen ska sammankalla föreningens möten senast 14 dagar före mötet genom kallelse på föreningens hemsida samt per e-post till medlemmarnas angivna e-postadresser.

12 §
Ordinarie föreningsmöten

Vid föreningens vårmöte behandlas följande ärenden:

 1. Mötet öppnas
 2. Val av ordförande, vice ordförande, sekreterare, två protokolljusterare och två rösträknare för mötet
 3. Mötets laglighet och beslutförhet konstateras
 4. Föredragningslistan för mötet godkänns
 5. Verksamhetsberättelsen, bokslutet och verksamhetsgranskarens utlåtande presenteras
 6. Besluts om fastställande av verksamhetsberättelsen och bokslutet
 7. Besluts om beviljande av ansvarsfrihet till styrelsen och andra redovisningsskyldiga
 8. Behandlas övriga i möteskallelsen nämnda ärenden
 9. Behandlas till styrelsen inlämnade motioner
 10. Mötet avslutas

Vid föreningens höstmöte behandlas följande ärenden:

 1. Mötet öppnas
 2. Val av ordförande, vice ordförande, sekreterare, två protokolljusterare och två rösträknare för mötet
 3. Mötets laglighet och beslutförhet konstateras
 4. Föredragningslistan för mötet godkänns
 5. Verksamhetsplanen, budgeten samt anslutnings- och medlemsavgifternas storlek för följande kalenderår fastställs
 6. Val av styrelseordförande för följande kalenderår
 7. Val av 2-6 ordinarie styrelsemedlemmar för de två följande kalenderåren
 8. Val av en ordinarie verksamhetsgranskare och en suppleant för denna för följande kalenderår
 9. Behandlas övriga i möteskallelsen nämnda ärenden
 10. Behandlas till styrelsen inlämnade motioner
 11. Mötet avslutas

Motioner bör skriftligen inlämnas till styrelsen senast sju dagar före föreningens vår- eller höstmöte. Varje ordinarie och understödande föreningsmedlem har motionsrätt.

13 §
Ändring av stadgarna

Förslag till ändring av dessa stadgar ska senast 30 dagar före ordinarie föreningsmöte skriftligen inlämnas till föreningens styrelse. Beslut om ändring av stadgarna ska fattas vid föreningens möte med minst tre fjärdedels (3/4) majoritet av de röster som avgetts vid omröstningen. I möteskallelsen ska nämnas om ändring av stadgarna.

14 §
Upplösning av föreningen

Beslut om upplösning av föreningen ska fattas vid två på varandra följande ordinarie föreningsmöten med minst tre fjärdedels (3/4) majoritet av de röster som avgetts vid omröstningen. I möteskallelsen ska nämnas om upplösning av föreningen. Då föreningen upplöses används föreningens tillgångar för att främja föreningens syfte på ett sådant sätt som bestäms av det senare möte som fattar beslutet om upplösningen.

Om föreningen blir upplöst genom domstolsbeslut tillfaller dess tillgångar Kamratförbundet i Skären r.f.

15 §
Övrigt

I övrigt gäller föreningslagens stadganden.